Don't have Telegram yet? Try it now!
زبان عمومی ارشد و دکتری زیر ذره بین
17 315 members
زبان عمومی زیر ذره بین
تحت هدایت علمی اساتید جهانشاهی و یوسفزاده
بر اساس مرجع اصلی زبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری:
کتاب زبان زیر ذره بین؛ انتشارات نگاه دانش
💻GeneralEnglish.ir
📷Instagram.com/GeneralEnglish
@ZabanZireZarrebin
@GeneralEnglish
You are invited to the group زبان عمومی ارشد و دکتری زیر ذره بین. Click above to join.