Don't have Telegram yet? Try it now!
“Invasive Fungi Research Center” Group گروه مركز تحقيقات قارچ هاي تهاجمي
131 members
از اهداف اصلی این پایگاه، اطلاع رسانی مناسب از مرکز تحقیقات، پروژه های تحقیقاتی مشترکی که می تواند بین شما و این مرکز شکل گیرد و سایر اطلاعاتی که هر یک از شما می توانید برای پیشبرد علم قارچ شناسی پزشکی در کشور در این گروه به اشتراک بگذارید؛ می باشد.
You are invited to the group “Invasive Fungi Research Center” Group گروه مركز تحقيقات قارچ هاي تهاجمي. Click above to join.