Don't have Telegram yet? Try it now!
آموزش ریاضی
196 members, 36 online
هدف از تشکیل این گروه ایجاد
فرصت برای تبادل تجربه و نظر
در زمینه آموزش (به‌طور عام) و
آموزش ریاضی (به‌طور خاص)
است.
هر هفته یک موضوع انتخاب
می‌شود و همه می‌توانند در
#چارچوب تعیین شده
در بحث مشارکت کنند.

توجه:
آگهی‌ها و پیام‌های غیرمرتبط
حذف می‌شوند.
You are invited to the group آموزش ریاضی. Click above to join.