تکواندو جهان
6 members
365 photos
4 videos
81 files
208 links
جهت حفظ عضویت خود در این کانال نام و نام خانوادگی شما در آیدی یا متن ورودی پروفایل تان و چهره شما در نماد پروفایل تان باید در تمام مدت مشخص باشد.

کانالهای دیگر ما در شبکه های اجتماعی
اول تایپ
bit.ly/TKDjahan-
و ادامه تایپ
F یا T یا A یا I
Download Telegram
to view and join the conversation
مواظب اخبار من درآوردی و دروغ برخی کانالهای تکواندو باشید. اخیرا کانالی با درج اخباری حاکی از تحلیل فدراسیون جهانی تکواندو از دسته وزنی جید جونز (۵۷- کیلوگرم) و تغییر دسته وزنی کیمیا علیزاده (۶۲- کیلوگرم) نموده و از خود کلی مطالب بیخود که فدراسیون جهانی از آنها اصلا مطلبی بمیان نیاورده، کرده است. این آقایان یا خانمهای دروغ پرداز که هدفشان صرفا پر کردن کانالهای خود از جمعیت سیاه لشگریست و خیلی هم ادعا در بهترین کانال و اولین کانال و بزرگترین کانال بودن را دارند، باید زیر سؤال بروند.