موسسه زبان ALC
598 members
1.17K photos
105 videos
3 files
380 links
کانال رسمی گروه آموزشی آزرم
www.alczaban.ir
شماره های تماس :
26 70 11 05

پشتیبانی و ارتباط با ما
@ALCLanguageAdvisor
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
Dancing With A Stranger
Sam Smith, Normani
#Sam_smith
#music
.
متن و ترجمه آهنگ در پست بعد

🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
دست به سیاه و سفید نمیزنه به انگلیسی چی میشه؟
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
دست به سیاه و سفید نمیزنه به انگلیسی چی میشه؟
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Hi 🌸
ویدیو آموزشی 🎬
برای چند مثال ویدیو را تا آخر ببینید

#alc_zaban
#اصطلاحات_کاربردی_alczaban


🌐site: http://Www.alczaban.ir
.
🔵Telegram: t.me/alczaban
.
📸Instagram : http://www.instagram.com/alc_zaban
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 20 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.