آیا می دانید؟
41 members
نکته ها و اطلاعات مفید و جالب از همه جا. ما معتقدیم دانستن بهتر از ندانستن است
Download Telegram
to view and join the conversation
updated group photo
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎲 آزمون 'آزمون جراحی، مقدمات پایه'
آزمون جراحی بخش اول. ویژه رشته های پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
🖊 30 سوال · 15 ثانیه
🎲 آزمون 'کوییز جلسه دوم جراحی'
سوالات مربوط به جلسه دوم جراحی. مبحث دستگاه گوارش
🖊 20 سوال · ‏1 دقیقه