گل کاغذی
1.16K members
1.22K photos
1 video
50 links
سفارش انواع گل کاغذی پذیرفته می شود
تولید کننده انواع گل کاغذی و گل پایه دار
پروانه
گل برای
اتاق
تولد
سفره عقد
ارسال پستی به همه نقاط

مدیر ثبت سفارش 👇
@goleka_mina

نمونه کار در کانال زیر👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
@fishhay_goleka
Download Telegram
to view and join the conversation
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه فومی غنچه دار😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه فومی غنچه دار😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
کتری قوری ست
۲۵۰ تومن

ادمین سفارشات
👇👇
@goleka_mina
09052171300

@mese_goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل فومی چراغ دار برای روی اپن 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل تک شاخه آباژوری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل مقوایی دیواری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
گل پایه دار سه شاخه فومی 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل مقوایی دیواری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه آباژوری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه آباژوری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه آباژوری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه آباژوری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه آباژوری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل مقوایی دیواری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل مقوایی دیواری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل مقوایی دیواری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه آباژوری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل سه شاخه آباژوری 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل پنج شاخه پایه دار 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka
سفارش مشتری عزیزم
گل کاغذی رز 😘😍

چشم نوازه و زیبا 😍
مناسب همه نقاط خونه و جشن ها😊😍😍😍❤️

نمونه کارها
🤩💞💞👇
@nemonekar_goleka
فیش های ارسالی
👇👇
@fishhay_goleka
ادمین سفارشات
🌈🌈🌈🌈
@goleka_mina
@goleka_mina
09052171300
در واتساپ
👇👇
http://wa.me/989052171300
گلهای کاغذی دکوراتیو 👇👇
@goleka
@goleka