هتل حلما مشهد
154 members
673 photos
16 videos
200 links
Helma Hotel Mashad
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/3 10:59 📆

تهران به مشهد دوشنبه 6/10 قیمت193,500 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تهران چهار شنبه 6/5 قیمت205,300 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به تهران دوشنبه 6/3 قیمت143,200 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران شنبه 6/8 قیمت197,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز شنبه 6/8 قیمت227,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز شنبه 6/8 قیمت218,310 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به تهران جمعه 6/7 قیمت229,050 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز دوشنبه 6/10 قیمت195,420 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران چهار شنبه 6/5 قیمت190,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 6/9 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران شنبه 6/8 قیمت177,600 تومان🔗 خرید آنلاین

اردبیل به تهران پنج شنبه 6/6 قیمت215,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به دزفول دوشنبه 6/10 قیمت224,120 تومان🔗 خرید آنلاین

دزفول به تهران جمعه 6/7 قیمت229,550 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به آبادان شنبه 6/8 قیمت224,700 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 6/9 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز شنبه 6/8 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 6/8 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/4 10:59 📆

تهران به مشهد دوشنبه 6/10 قیمت190,200 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تهران پنج شنبه 6/6 قیمت191,500 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به تهران چهار شنبه 6/5 قیمت143,200 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کیش یکشنبه 6/9 قیمت173,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران دوشنبه 6/10 قیمت198,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز شنبه 6/8 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز سه شنبه 6/11 قیمت203,100 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز سه شنبه 6/11 قیمت195,420 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران شنبه 6/8 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 6/9 قیمت166,500 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران شنبه 6/8 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

اردبیل به تهران شنبه 6/8 قیمت215,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل یکشنبه 6/9 قیمت215,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به دزفول دوشنبه 6/10 قیمت224,120 تومان🔗 خرید آنلاین

دزفول به تهران جمعه 6/7 قیمت229,550 تومان🔗 خرید آنلاین

ارومیه به تهران شنبه 6/8 قیمت174,900 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرلنگه به تهران شنبه 6/8 قیمت224,700 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 6/9 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز شنبه 6/8 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 6/8 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان سه شنبه 6/11 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به شیراز سه شنبه 6/11 قیمت265,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/5 00:08 📆

مشهد به تهران جمعه 6/7 قیمت192,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد یکشنبه 6/9 قیمت192,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به تهران چهار شنبه 6/5 قیمت106,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کیش یکشنبه 6/9 قیمت173,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز دوشنبه 6/10 قیمت197,900 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران شنبه 6/8 قیمت222,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز یکشنبه 6/9 قیمت209,000 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به تهران شنبه 6/8 قیمت227,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران چهار شنبه 6/5 قیمت176,100 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز سه شنبه 6/11 قیمت191,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران شنبه 6/8 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه دوشنبه 6/10 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

نوشهر به تهران چهار شنبه 6/5 قیمت139,750 تومان🔗 خرید آنلاین

اردبیل به تهران جمعه 6/7 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل یکشنبه 6/9 قیمت215,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به دزفول چهار شنبه 6/12 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

ارومیه به تهران شنبه 6/8 قیمت174,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به بندرلنگه چهار شنبه 6/5 قیمت176,200 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرلنگه به تهران شنبه 6/8 قیمت215,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 6/9 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز جمعه 6/7 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 6/8 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به شیراز سه شنبه 6/11 قیمت265,250 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان سه شنبه 6/11 قیمت265,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/6 10:59 📆

مشهد به تهران پنج شنبه 6/6 قیمت177,750 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد دوشنبه 6/10 قیمت190,200 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به تهران شنبه 6/8 قیمت173,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اصفهان شنبه 6/8 قیمت173,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به تهران پنج شنبه 6/6 قیمت98,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کیش یکشنبه 6/9 قیمت160,500 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران شنبه 6/8 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز چهار شنبه 6/12 قیمت220,950 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به تهران پنج شنبه 6/6 قیمت199,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز پنج شنبه 6/13 قیمت206,640 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران جمعه 6/7 قیمت190,750 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز یکشنبه 6/9 قیمت190,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 6/9 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران شنبه 6/8 قیمت177,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به عسلویه جمعه 6/7 قیمت200,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اردبیل به تهران پنج شنبه 6/6 قیمت205,977 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل یکشنبه 6/9 قیمت215,000 تومان🔗 خرید آنلاین

دزفول به تهران جمعه 6/7 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 6/9 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به کیش سه شنبه 6/11 قیمت250,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به تبریز پنج شنبه 6/13 قیمت250,000 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 6/8 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز شنبه 6/8 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
هتل لوکس و مجلل حلما
آدرس؛ امام رضا 26 (جنب هتل درویشی)
جهت رزرو اتاق با شماره های زیر تماس حاصل نمایید: 05138550504
09353243808 پاسخگویی 24 ساعته
هتل لوکس و مجلل حلما
آدرس؛ امام رضا 26 (جنب هتل درویشی)
جهت رزرو اتاق با شماره های زیر تماس حاصل نمایید: 05138550504
09353243808 پاسخگویی 24 ساعته
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/11 10:59 📆

تهران به مشهد شنبه 6/15 قیمت191,500 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تهران سه شنبه 6/18 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز شنبه 6/15 قیمت207,880 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز پنج شنبه 6/13 قیمت207,017 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران دوشنبه 6/17 قیمت187,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز دوشنبه 6/17 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 6/16 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران دوشنبه 6/17 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به دزفول دوشنبه 6/17 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 6/11 قیمت60,984 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به اصفهان شنبه 6/15 قیمت270,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 6/18 قیمت260,210 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/14 20:59 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 6/19 قیمت193,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد دوشنبه 6/17 قیمت200,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز دوشنبه 6/17 قیمت212,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز شنبه 6/15 قیمت201,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز دوشنبه 6/17 قیمت182,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران پنج شنبه 6/20 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 6/19 قیمت186,300 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران چهار شنبه 6/19 قیمت204,800 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به تهران شنبه 6/15 قیمت210,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به دزفول جمعه 6/21 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به تهران جمعه 6/21 قیمت206,300 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به آبادان جمعه 6/21 قیمت206,300 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان جمعه 6/21 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز جمعه 6/21 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 6/21 قیمت265,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/18 10:59 📆

تهران به مشهد دوشنبه 6/24 قیمت193,500 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تهران چهار شنبه 6/19 قیمت230,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به تهران سه شنبه 6/18 قیمت111,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز پنج شنبه 6/20 قیمت207,880 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران پنج شنبه 6/20 قیمت197,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز جمعه 6/21 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران سه شنبه 6/25 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران سه شنبه 6/25 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 6/23 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به تهران سه شنبه 6/18 قیمت227,642 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به آبادان سه شنبه 6/18 قیمت230,000 تومان🔗 خرید آنلاین

چابهار به تهران سه شنبه 6/18 قیمت215,750 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 6/18 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به اصفهان شنبه 6/22 قیمت247,700 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 6/25 قیمت260,210 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 6/19 قیمت151,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به شیراز سه شنبه 6/18 قیمت152,600 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان سه شنبه 6/25 قیمت265,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/24 10:59 📆

مشهد به تهران سه شنبه 6/25 قیمت215,750 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 6/29 قیمت218,400 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز پنج شنبه 6/27 قیمت207,880 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز دوشنبه 6/31 قیمت192,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران دوشنبه 6/31 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 6/30 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران یکشنبه 6/30 قیمت186,300 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل جمعه 6/28 قیمت192,500 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 6/25 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به اهواز دوشنبه 6/24 قیمت211,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به کیش دوشنبه 6/24 قیمت220,500 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 6/28 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز جمعه 6/28 قیمت265,250 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تبریز سه شنبه 6/25 قیمت241,200 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/6/25 10:59 📆

مشهد به تهران سه شنبه 6/25 قیمت180,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 6/29 قیمت218,400 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز چهار شنبه 6/26 قیمت202,672 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران پنج شنبه 6/27 قیمت207,880 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز پنج شنبه 6/27 قیمت206,640 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران سه شنبه 7/1 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز دوشنبه 6/31 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 6/30 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران یکشنبه 6/30 قیمت186,300 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به تهران چهار شنبه 6/26 قیمت208,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل جمعه 6/28 قیمت192,500 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به تهران سه شنبه 6/25 قیمت206,300 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان سه شنبه 7/1 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به رشت سه شنبه 6/25 قیمت198,480 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان چهار شنبه 6/26 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/7/5 20:59 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 7/9 قیمت200,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز شنبه 7/12 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران شنبه 7/5 قیمت200,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز دوشنبه 7/7 قیمت203,100 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز شنبه 7/12 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران شنبه 7/12 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه چهار شنبه 7/9 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمان یکشنبه 7/6 قیمت220,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل شنبه 7/12 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اردبیل به تهران پنج شنبه 7/10 قیمت213,840 تومان🔗 خرید آنلاین

بوشهر به تهران سه شنبه 7/8 قیمت218,064 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 7/6 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان جمعه 7/11 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 7/11 قیمت265,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/7/10 10:59 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 7/16 قیمت201,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد پنج شنبه 7/10 قیمت200,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز پنج شنبه 7/17 قیمت197,900 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران چهار شنبه 7/16 قیمت198,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به شیراز شنبه 7/12 قیمت194,100 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران پنج شنبه 7/17 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز دوشنبه 7/14 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه سه شنبه 7/15 قیمت186,300 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران چهار شنبه 7/16 قیمت204,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل شنبه 7/12 قیمت194,100 تومان🔗 خرید آنلاین

استانبول به تهران پنج شنبه 7/10 قیمت743,500 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان شنبه 7/12 قیمت219,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان سه شنبه 7/15 قیمت244,690 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 7/12 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز شنبه 7/12 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به شیراز سه شنبه 7/15 قیمت260,210 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان سه شنبه 7/15 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/7/12 10:59 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 7/16 قیمت182,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد یکشنبه 7/13 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران پنج شنبه 7/17 قیمت205,300 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز شنبه 7/19 قیمت197,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز دوشنبه 7/14 قیمت192,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران پنج شنبه 7/17 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 7/13 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران چهار شنبه 7/16 قیمت197,800 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل جمعه 7/18 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به اصفهان شنبه 7/12 قیمت281,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 7/13 قیمت213,840 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان سه شنبه 7/15 قیمت244,690 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز شنبه 7/12 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز جمعه 7/18 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان سه شنبه 7/15 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به شیراز دوشنبه 7/14 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/7/13 10:59 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 7/16 قیمت192,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد جمعه 7/18 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز یکشنبه 7/20 قیمت197,900 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران پنج شنبه 7/17 قیمت197,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز چهار شنبه 7/16 قیمت192,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران پنج شنبه 7/17 قیمت185,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه سه شنبه 7/15 قیمت205,300 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به تهران یکشنبه 7/20 قیمت204,800 تومان🔗 خرید آنلاین

اردبیل به تهران چهار شنبه 7/16 قیمت194,100 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل یکشنبه 7/20 قیمت198,800 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 7/13 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان یکشنبه 7/13 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به شیراز جمعه 7/18 قیمت248,950 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به شیراز دوشنبه 7/14 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان چهار شنبه 7/16 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/7/19 10:59 📆

مشهد به تهران پنج شنبه 7/24 قیمت190,200 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 7/26 قیمت191,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اهواز شنبه 7/26 قیمت197,900 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به تهران دوشنبه 7/21 قیمت214,022 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به تهران پنج شنبه 7/24 قیمت208,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز شنبه 7/19 قیمت185,900 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به تهران چهار شنبه 7/23 قیمت192,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به کرمانشاه یکشنبه 7/20 قیمت173,400 تومان🔗 خرید آنلاین

اردبیل به تهران سه شنبه 7/22 قیمت177,600 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به اردبیل شنبه 7/26 قیمت194,100 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز چهار شنبه 7/23 قیمت179,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به اصفهان یکشنبه 7/20 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به آبادان یکشنبه 7/20 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به اهواز شنبه 7/26 قیمت246,500 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان دوشنبه 7/21 قیمت222,200 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/7/25 10:59 📆

آبادان به اصفهان سه شنبه 7/29 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به آبادان سه شنبه 7/29 قیمت251,800 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter
Forwarded from حلماچارتر
آفر های ویژه امروز 1399/7/28 10:59 📆

بوشهر به تهران دوشنبه 7/28 قیمت201,500 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :05138550504
📱موبایل:09353243898
🌐آدرس سایت:helmatrip.com
@helmacharter