موسسه حقوقی عدالت مهر قدوسی
33 members
40 photos
40 links
Download Telegram
to view and join the conversation
آیا بعد از طلاق توافقی زوجه می‌تواند مهریه خود را که بخشیده است، مطالبه کند؟

https://mqodosi.ir/NewsView.aspx?id_news=22
حذف نام همسر سابق از شناسنامه چگونه صورت می‌گیرد؟
https://mqodosi.ir/NewsView.aspx?id_news=24
چهار موردی که زن بر مبنای آنها می‌تواند درخواست طلاق کند

https://mqodosi.ir/NewsView.aspx?id_news=26
جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن

https://mqodosi.ir/NewsView.aspx?id_news=27
دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رمزدار رایانه‌ای دیگران جرم است

https://mqodosi.ir/NewsView.aspx?id_news=29
سند دستنویس هم اعتبار قانونی دارد

https://mqodosi.ir/NewsView.aspx?id_news=30
در چه صورت زن می تواند از شوهر تمكین نكند؟

https://mqodosi.ir/NewsView.aspx?id_news=31
دولت موظف اســت برای همه افراد، شــرایط مساوی به منظور بهره‌مندی و دسترسی به شغل را ایجاد کند
https://mqodosi.ir/NewsView.aspx?id_news=33