🇮🇷کانون تبلیغات نقش گستر
9 members
75 photos
1 link
Naghshbartar
كانون آگهي و تبليغات نقش گستر
مجري كليه امور چاپ و خدمات طراحي و توزيع

اطلاعيه مهم
از اين پس طراحي تمامي امور تبليغاتي اعضاي كانال رايگان خواهد بود.
تلفن تماس
٧٧٣١٨٩٥٧
Naghshbartar
Download Telegram
to view and join the conversation
پخش آگهي نامه نقش گستر (حكيميه)
شنبه
٩٥/٥/٢٣
سحر و پگاه فاز يك ( در حال پخش)
بلوار بهار/خ فرهنگ/خرم (درحال پخش)
پخش يكشنبه ٩٥/٥/٢٤
خ بهشت اصلي/كوچه هاي بهشت (در حال پخش)
كوي دانشگاه فاز يك (در حال پخش)
شهرك بهشتي ( در حال پخش)
كوي دانشگاه فاز دو (پخش شد)
پخش بلوكهاي شهرك بهشتي
ارغوان
٢٤/٢٥/٢٣١٧/١٨/١٩/٢٠/٢١/٢٢/٢٣//١٦/١٥/١٤/١٢/١٣
لادن
٢٤/٢٥/٣٥/٣٤١٦/١٥/١٤/١٢/١٣/١١/
ياسمن
٤٤/٤٥/٤٦/٣٦/٣١/٣٤/٣٥
نسترن
٤١تا٤٩
٣١تا ٤٠
سازمان آب رضوان/مقدسي/شيرازي هشتم غربي (پخش شد)
آگهي نامه نقش گستر (حكيميه) شهريور95
پخش آگهي نامه نقش گستر (حكيميه)

سازمان آب(رضوان/مقدسي/شيرازي/باغباني(هشتم) ) پخش شد.
خانه گستر (فاز يك) در حال پخش

خ خرم/فرهنگ/ بلوار بهار/فجر/نور (در حال پخش)
كوي دانشگاه (پخش )
اركيده ١تا٦ ك بهار (پخش)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM