گروه بازرگانی ویرا
382 members
36 photos
260 links
سامانه فروش و اعلام قیمت عمده نهاده های دام و طیور
توزیع و پخش انواع خوراک دام و طیور داخلی و وارداتی
☎️ساعت کاری : ۸ صبح تا ۸ شب

تضمین در کیفیت
ارسال به سراسر کشور

☎️ 021 7503 8141
📞 0919 973 9031
Admin: @vira_90
Download Telegram
to view and join the conversation
گروه بازرگانی ویرا
‌99/07/28

ذرت علوفه ای خوزستان فوری بار


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت


☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/08/01

ذرت علوفه ای خوزستان فوری بار

گلوتن ذرت ۶۰٪ بارگیری کرج

پودر گوشت بارگیری تهران

آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
جو داخلی اردبیل قیمت مناسب بارگیری فوری
گروه بازرگانی ویرا
‌99/08/05

ذرت کرمانشاه

روغن تصفیه سویاآدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/08/06

ذرت برزیل انبار میاندوآب


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/08/06

ذرت داخلی کرمانشاه


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/08/12

ذرت داخلی کرمانشاه درجه یک فوری بار

آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/08/14

ذرت داخلی کرمانشاه درجه یک فوری بار

گلوتن ذرت ۶۰٪ بارگیری کرج
گلوتن ذرت ۴۰٪ بارگیری کرج

آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/08/20

ذرت داخلی کرمانشاه درجه یک فوری بار


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
تخم پنبه مغان فوری بار
گروه بازرگانی ویرا
‌99/09/05

ذرت روس انبار گرگان
ذرت اوکراین انبار قزوین


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
جو کردستان فوری بار
گروه بازرگانی ویرا
‌99/09/09

جو روس امیرآباد فوری بار
جو روس انزلی فوری بار


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
سویا ناب دانه محدود بارگیری کرج
گروه بازرگانی ویرا
‌99/09/16

روغن خام سویا کرج

سبوس میهن ۳۵۶۰

سبوس زر ۳۶۷۰


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/09/20

جو داخلی

سبوس میهن ۳۵۶۰

سبوس زر ۳۶۷۰


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/09/27

ذرت دزفول فوری بار
ذرت دزفول بوجاری شده

علوفه ذرت تخمیر شده کیفیت عالی


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
گروه بازرگانی ویرا
‌99/10/01

ذرت دزفول فوری بار
ذرت دزفول بوجاری شده

علوفه ذرت تخمیر شده کیفیت عالی


آدرسهای اعلام شده توسط مشتریانی ڪه فاقد شناسه انبار و تصویر ڪارت ملی باشد معتبر نبوده و غیر قابل ثبت است.

@vira_bazargani 👈 عضویت

☎️021 7503 8141

☎️0919 973 9031‌

Www.virabazargani.ir 🖥
Virabazargani@gmail.com 🖨
سویا پلیت گل سفید بارگیری کرج
پروتئین ۳۶ _ ۳۸
دانه سویا اردبیل فوری بار