Don't have Telegram yet? Try it now!
http://zanoonemardoone.ir/6/41945/sonnati/tips/برخی,-روزی۳بار-اجابت-مزاج-دارند-و-برخی,هر۳-روز-یک-بارهیچکدام-از-اینها-هم-دچار-مشکل-نیستند-البته-دفع-هر-روزیا-هر۳-روز-یک-بار-به-شرطی-یبوست-محسوب-نمیشود-که-دفع-راحت-و-بدون-فشار-انجام-شود
برخی, روزی۳بار اجابت مزاج دارند و برخی,هر۳ روز یک بارهیچکدام از اینها هم دچار مشکل نیستند البته دفع هر روزیا هر۳ روز یک بار به شرطی یبوست م�