Don't have Telegram yet? Try it now!
http://dialogt.de/2020/8397/
زندان در کشورهای دیگر: مصاحبه با لوتس تاوفر در باره زندان در برزیل و آلمان، ترجمه فریده ثابتی