Don't have Telegram yet? Try it now!
http://emam.com/fishs/view/7877/550/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
مقابله%20با%20شعارهای%20گمراه%20کننده