Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/anara/458/
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު