Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/news/3165/
ވަކި ފަރުދަކު އަދާލަތު ޕާޓިގެ ނަމުގައި މާލީ މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނީ ޑރ ޝަހީމަށް - ނަޒީރު