Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.adhaalath.org.mv/media/news/3460/
ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުގައި އުފެދޭ ޚިލާފުތަކުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަން އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ - ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީސް