Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/4650
در این یادداشت با هم مروری نقادانه خواهیم داشت بر یک غزل. غزل، غزلی عاشقانه است و معطوف به حدیث نفس؛ یعنی شاعر عاشق، در این غزل عاشقانه بیش از تمرکز بر معشوق و شرح او برای خواننده ی شعرش، کوشیده خودش را شرح دهد. این غزل را انصافاً غزل خوبی می یابیم و این یعنی این که شعر از سطح .