Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/8207
در این یادداشت با هم مروری نقادانه خواهیم داشت بر یک غزل، یک مثنوی و یک چهارپاره. یکی از چیزهایی که ظاهراً ارتباط مخاطب عام را با بیت حفظ می‌کند اما برای مخاطبان خاص شعر کارکرد ندارد، غیردقیق حرف زدن است. بیت اول غزل، چنین ضعفی دارد؛ یعنی حدوداً می‌شود از آن این‌گونه فهمید که .