Don't have Telegram yet? Try it now!
https://chacrit.wordpress.com/2016/09/19/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa-13/
ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ต้นไม้ กอไผ่ ของตกหล่นจากโรงเรือน หรือการทิ้งขว้างของ