Don't have Telegram yet? Try it now!
https://chacrit.wordpress.com/2016/09/19/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa-15/
ความรับผิดของผู้ครอง หรือเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้น เพราะโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ รวมทั้งความบกพร่องในการปลูก หรือค้ำจุนต้นไม้ หรือกอไผ่ และการเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายอันจะพึงเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ของผู้อื่น