Don't have Telegram yet? Try it now!
https://chacrit.wordpress.com/2017/09/12/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-3/
บันทึกการบรรยาย เรื่อง การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าวแพร่หลาย และการพิพากษาคดีละเมิด