Don't have Telegram yet? Try it now!
https://chacrit.wordpress.com/2018/11/19/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%b1/
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในกรณีโบราณสถานของประเทศไทย