Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/2014-02-021-balle-r-genealogiya-rusofobii-kyustin-donozo-kortes-i-russkiy-despotizm-valle-r-genealogia-della-russofobia-custine-donoso