Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualizatsiya-sistemy-formirovaniya-lichnosti-kak-nositelya-etnokultury-v-usloviyah-sovremennogo-obrazovatelnogo-prostranstva