Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-antiepilepticheskih-preparatov-novoy-generatsii-v-terapii-kriptogennyh-i-simptomaticheskih-fokalnyh-form-epilepsii-u