Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/filologicheskaya-refleksiya-kak-sredstvo-esteticheskoy-samoidentifikatsii-avtora-v-proze-t-tolstoy