Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-pablik-rileyshnz-v-politicheskoy-sfere