Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-i-sovremennoe-sostoyanie-logisticheskoy-integratsii-v-usloviyah-globalizatsii-ekonomiki