Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-lokalizatsii-v-sotsialnoy-i-ekonomicheskoy-geografii-traditsiya-i-novye-podhody