Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-aktivnost-i-predprinimatelskayasposobnost-promyshlennyh-organizatsiy-v-protsesseinvestitsionnoy-deyatelnosti