Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-kultura-kak-instrument-krosskulturnoy-adaptatsii-mezhdunarodnyh-korporatsiy-k-rabote-na-rossiyskom-rynke