Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-semioticheskoe-prostranstvo-russkoy-prozy-1850-h-godov-v-kontekste-transformatsiy-epohalnoy-esteticheskoy-paradigmy