Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/mechet-yuch-sherefeli-v-edirne-i-ee-mesto-v-osmanskoy-arhitekture