Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/metamorfozy-regionalnoy-politicheskoy-zhurnalistiki-verifikatsiya-problemy