Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-i-algoritmy-obrabotki-informatsii-v-sisteme-otsenki-parametrov-tehnologii-proizvodstva-stali-v-dugovoy-pechi