Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-rezultaty-ekologicheskogo-monitoringa-pruda-pelavskogo-v-2015-2016-gg