Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosyvliyaniya-mezhdunarodnogo-ekologicheskogo-prava-na-natsionalnoe