Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/neoyazychestvo-kak-faktor-dekonstruktsii-natsionalnogo-samosoznaniya-belorusov