Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-determinanty-zatrudnennogo-obscheniya