Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-banki-kak-faktor-razvitiya-realnogo-sektora-ekonomiki-regiona