Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskie-i-stilisticheskie-osobennosti-epitetov-v-romane-e-grishkovtsa-asfalt