Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sfery-urbanonimicheskogo-prostranstva