Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-rossiyskoe-predprinimatelstvo-v-sisteme-faktorov-proizvodstva