Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-napravleniya-razvitiya-kriminalistiki-kak-nauki-i-kak-uchebnoy-distsipliny