Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/uvazhitelnoe-obraschenie-v-evropeyskih-yazykah-i-problema-russkogo-adressiva