Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/uygurskiy-kaganat-tsivilizatsionnaya-alternativa-pastoralnym-imperiyam-tsentralnoy-azii-i-tys-n-e