Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskie-obrazy-v-piesah-artakserksovo-deystvo-i-iudif-i-g-gregori