Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ethiopiaobservatory.com/2015/08/26/%e1%8c%b8%e1%88%a8-%e1%8a%a2%e1%89%b5%e1%8b%ae%e1%8c%b5%e1%8b%ab%e1%8b%8a-%e1%8a%83%e1%8b%ad%e1%88%8e%e1%89%bd%e1%8d%a3-%e1%8c%a0%e1%89%a3%e1%89%a6%e1%89%bd%e1%8d%a3-%e1%88%b8%e1%8d%8d%e1%8c%a0/
ጸረ-ኢትዮጵያዊ ኃይሎች፣ ጠባቦች፣ ሸፍጠኛ ታሪክ በራዦችና የፖለቲካ ቸርቻሪዎች ሕወሃት ውስጥ ተጠናክረው ወጥተዋል – ሌሎቹ ድርጅቶች ለሕወሃት ባለውለታ መሪዎች ጋር ቀጥለዋል!