Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ethiopiaobservatory.com/2018/02/16/%e1%8b%a8%e1%8a%a6%e1%88%9a%e1%8a%94-%e1%8c%a0%e1%89%83%e1%88%9a-%e1%8b%8d%e1%8b%ad%e1%8b%ad%e1%89%b5/
<em>የኦሚኔ ወቅታዊና ጠቃሚ ውይይት:</em>            የኦሮሞ ቄሮች ግፊት የሠጡት የለውጥ ጅምር—የተወሰኑ የፖለቲካ እሥረኞች መፈታት፤ የጠ/ሚ/ሩ ሥራ መልቀቅ—ለሚቀጥለው የለውጥ ምዕራፍ መንደርደሪያ!